Zásady zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem bych Vám ráda poskytla informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ke kterému může dojít návštěvou a používáním mého webu www.hanabednarikova.cz, v rámci obchodního styku s mou osobou – Ing. Hana Bednaříková, 
IČ: 025 16 608, se sídlem Holubice 61, PSČ 683 51, a případně také v jiných případech jako je návštěva mých stránek na sociálních sítích. 

Správcem webu www.hanabednarikova.cz a sociálních sítí je Ing. Hana Bednaříková. 

Vaše údaje nesdílím s jinými subjekty, s výjimkou případů, kdy mi k tomuto udělíte souhlas. Sdílet Vaše údaje mohu také v případech, kdy mi tuto povinnost ukládá platná právní norma či mi sdílení umožňuje, anebo v případě, kdy je dán můj oprávněný zájem. 

Dovoluji si Vás upozornit, že tento dokument bude pravidelně aktualizován.

Můžete si být jisti, že ochrana Vašich osobních údajů je pro mě důležitá. Při zpracování se řídím platnými právními předpisy a zpracování provádím pouze v rozsahu daného účelu zpracování. Vaše údaje chráním v maximální možné míře, kterou mi umožňuje technická úroveň dostupných prostředků.

Byla bych ráda, abyste si informace, které Vám touto cestou poskytuji, pečlivě přečetli a seznámili se s nimi. Mou snahou bylo, aby pro Vás mnou poskytované informace byly co nejsrozumitelnější. Pokud Vám však i přesto nebude něco jasné, ráda Vám Vaše dotazy zodpovím. Za tímto účelem mě prosím kontaktujte na e-mail hanka@hanabednarikova.cz

V případě, že nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše údaje zpracovávám, můžete se obrátit na dozorový orgán, kterým v České republice je: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je Ing. Hana Bednaříková, IČ: 025 16 608, se sídlem Holubice 61, 
PSČ 683 51. 

Jako správce Vaše údaje shromažďuji, zpracovávám je a nesu odpovědnost za to, že zpracování Vašich údajů je řádné a probíhá v souladu se zákonem. 

ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ V SOUVISLOSTI S VAŠÍ NÁVŠTĚVOU WEBU WWW.HANABEDNARIKOVA.CZ

Web www.hanabednarikova.cz je koncipován především jako informační stránka. Na tomto webu však používám nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají především Vaši IP adresu. Berte prosím na vědomí, že údaje získané analytickými nástroji nemusí být ve všech případech osobním údajem, protože ani kombinace těchto údajů nemusí umožnit Vaší identifikaci (společnost Google provádí 
tzv. anonymizaci Vaší IP adresy).

Analytické nástroje používám ke zvýšení produktivity mých webových stránek.

Společnost Google již přijala novou úpravu ochrany osobních údajů. Podrobnosti si můžete přečíst zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Pokud si nepřejete, aby společnost Google shromažďovala a používala data z analytických nástrojů, můžete si stáhnout plug-in prohlížeče, který naleznete zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Na webu www.hanabednarikova.cz můžou být za účelem zvýšení produktivity používány také cookies.  Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy začnete web využívat.  

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení přijímá soubory cookies. V nastavení svého prohlížeče můžete soubory cookies blokovat, případně si můžete nastavit, aby Vás prohlížeč upozornil, když tyto soubory budou odesílány na Vaše zařízení. 

Na webu www.hanabednarikova.cz je umístěn kontaktní formulář, který můžete využít v případě zájmu o navázání vzájemné spolupráce nebo v případě, že mě chcete ať už z jakéhokoliv důvodu kontaktovat. Pokud kontaktního formuláře využijete, budete se mnou sdílet Vaše jméno a Váš e-mail, abych Vám byla schopna na Váš dotaz odpovědět či Vám poskytnout zpětnou vazbu. Vaše údaje musím zpracovávat po dobu komunikace s Vámi, dokud se nevyřeší daná záležitost. Jakmile se Váš požadavek vyřeší, nemám důvod nadále Vaše údaje zpracovávat, pokud se nestanete mým klientem či mezi námi nevznikne jiný právní vztah. 

Web www.hanabednarikova.cz zároveň obsahuje údaje o nadcházejících akcích, kdy si můžete jednotlivé události uložit do Vašeho osobního internetového kalendáře uživatele Google Calendar.

POKUD SLEDUJETE MÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Chci s Vámi být v kontaktu a přinášet Vám novinky a zajímavosti z oblasti zdravého životního stylu. 
Za tímto účelem mám zřízeny nejen webové stránky, ale také profil na sociálních sítích, které můžete najít na těchto odkazech:

Profil Instagram – https://www.instagram.com/hanka_nutritionist/

Stránka Facebook – https://www.facebook.com/budsvoufitwoman

Odkazy na mé sociální sítě naleznete také na mých webových stránkách. Pokud máte zájem mě 
na sociálních sítích sledovat, postačí, pokud sledování mých profilů zvolíte dle nastavení dané sociální sítě. Kdykoliv jste pak oprávněni sledování mých profilů na dané sociální síti zrušit či odhlásit. 

Pokud mě na sociálních sítích sledujete, žádným způsobem Vaše údaje nezpracovávám. Sociální sítě slouží pouze jako zdroj Vaší informovanosti. 

Za přijetí zásad ochrany Vašich osobních údajů odpovídají v tomto případě provozovatelé jednotlivých sociálních sítí.  

POKUD VÁM POSKYTUJI PORADENSTVÍ

Pokud Vám poskytuji poradenství v oblasti zdravého životního stylu, je nutné, abych po dobu poskytování tohoto poradenství zpracovávala Vaše osobní údaje, abych Vám byla schopna poskytnout co nejlepší služby. Jakmile dojde k ukončení poskytování mých služeb, Vaše údaje zpracovávám pouze po dobu uplynutí promlčecí lhůty případných nároků vyplývajících z našeho smluvního vztahu (zákonný legitimní důvod) a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Údaje, které po uplynutí promlčecí lhůty nemusí být nadále zpracovávány na základě platných právních předpisů České republiky, jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány. 

Vztah mezi mnou a mým klientem je důvěrný. Tuto zásadu ctím v každém jednotlivém případě. 

POKUD SI ZAKOUPÍTE NĚKTERÝ Z MÝCH E-BOOKŮ

Osobní data zadaná při vyplnění formuláře pro objednávku e-booku jako jméno a příjmení, e-mail a další nepovinná data (adresa) jsou zpracovávána za účelem odeslání požadovaných souborů, případně za účelem zodpovězení Vašich dotazů. 

Tyto osobní údaje jsou zpracovány na základě Vašeho souhlasu. 

POKUD SE MNOU MÁTE UZAVŘENOU JINOU SMLOUVU

V některých případech je nutno, abyste se mnou uzavřeli smlouvu, a to ať ústní či písemnou. Po dobu existence našeho smluvního vztahu musím zpracovávat Vaše údaje, a to za účelem plnění smlouvy. V některých případech mi tuto povinnost ukládá také právní předpis. Jakmile dojde k ukončení smluvního vztahu, Vaše údaje zpracovávám pouze po dobu uplynutí promlčecí lhůty případných nároků vyplývajících z našeho smluvního vztahu (zákonný legitimní důvod) a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Údaje, které po uplynutí promlčecí lhůty nemusí být nadále zpracovávány na základě platných právních předpisů České republiky, jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány. 

POKUD SE MNOU KOMUNIKUJETE

V případě, že se na mě, ať už z jakéhokoliv důvodu, obrátíte, po dobu komunikace s Vámi, dokud se nevyřeší daná záležitost, musím zpracovávat některé Vaše údaje, zejména kontaktní. Jakmile se Váš požadavek vyřeší, nemám důvod nadále Vaše údaje zpracovávat, pokud se nestanete mým klientem či mezi námi nevznikne jiný právní vztah. 

E-maily, které od Vás obdržím, jsou pravidelně mazány tak, abych Vaše údaje neměla k dispozici déle, než vyžaduje daný účel (pokud již nejste mým klientem či mezi námi nevznikl jiný právní vztah).

VAŠE PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Máte právo požádat mě o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. 

Pokud nenaleznete všechny informace v tomto dokumentu, můžete se na mě kdykoliv obrátit 
na e-mailové adrese hanka@hanabednarikova.cz.

VAŠE PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ/OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo požádat mě, abych provedla opravu nepřesných osobních údajů či abych doplnila neúplné osobní údaje, které se Vás týkají. 

Pokud máte za to, že Vaše údaje vedu jako nepřesné nebo neúplné, můžete mě požádat o omezení jejich zpracování do doby, než se situace vyjasní. O omezení zpracování Vašich údajů mě můžete požádat také tehdy, pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracovávám protiprávně nebo je již nemám důvod zpracovávat, a to na e-mailové adrese hanka@hanabednarikova.cz.

VAŠE PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požádat mě, abych bez zbytečného odkladu provedla výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud máte za to, že Vaše osobní údaje již nemám důvod zpracovávat, pokud odvoláte udělený souhlas nebo pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracovávám protiprávně. 

Výmaz Vašich údajů neprovedu v případě, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění mé právní povinnosti stanovené právem Unie a právem České republiky, nebo pokud 
je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu, pro statistické účely, a pro určení, výkon či obhajobu mých právních nároků. 

Kontaktovat mě v tomto případě můžete na e-mailové adrese hanka@hanabednarikova.cz.

VAŠE PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste mi poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a také máte právo předat tyto údaje jinému správci zasláním žádosti na e-mailovou adresu hanka@hanabednarikova.cz.

OCHRANA A ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Již jsem přijala a dále přijímám organizační, technická, administrativní a bezpečnostní opatření tak, 
aby ochrana Vašich dat byla co nejúčinnější a abych předcházela náhodnému, nezákonnému 
či neoprávněnému poškození, ztrátě, pozměnění, zpřístupnění nebo užití Vašich údajů.