Obchodní podmínky

Tímto dokumentem bych Vás ráda informovala o obchodních podmínkách vztahujících se k nákupu mých produktů a služeb.


OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nákupem produktů, zejména E-booků (elektronických knih) a On-line kurzů  (dále označované jako „digitální obsah„, „produkt“ či „produkty“) přes webové rozhraní www.hanabednarikova.cz, který je dokončen prostřednictvím služby poskytované www.simpleshop.cz (provozovatelem je společnost Redbit s.r.o., se sídlem Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II, IČ: 24197190, DIČ: CZ24197190, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187755), a v souvislosti s nákupem služeb prostřednictvím webového rozhraní www.hanabednarikova.cz.

Nákup produktů a služeb probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Ing. Hanou Bednaříkovou, se sídlem Holubice 61, 683 51, Holubice, IČ 025 16 608 (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“). Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. II. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktů nebo s užíváním internetových stránek www.hanabednarikova.cz souvisí.

Prodávající se rozumí Ing. Hana Bednaříková, IČ 025 16 608, se sídlem Holubice 61, 683 51 Holubice, e-mail: hanka@hanabednarikova.cz, tel.: 728 569 786.

Veškeré smluvní vztahy vzniklé v rámci těchto VOP jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky. Je-li Kupujícím spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li Kupujícím subjekt odlišný od spotřebitele, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem. 

Prodávající není plátcem DPH.

Kupujícím se rozumí zájemce o koupi produktů a služeb nabízených Prodávající, přičemž s ohledem na platnou právní úpravu se jedná o Kupujícího, který je spotřebitelem, anebo Kupujícího, který je podnikatelem.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele je za podnikatele považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Internetové stránky prodávající jsou umístěny na internetové adrese www.hanabednarikova.cz a jsou zřízeny za účelem prezentace produktů a služeb Prodávající a za účelem poptávek ze strany Kupujícího.

Produkty se myslí zejména E-booky a On-line kurzy, které jsou prezentovány a nabízeny ke koupi na internetových stránkách Prodávající. 

Službami se rozumí zejména služby nabízené Prodávající zde: https://hanabednarikova.cz/sluzby/.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, včetně sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. PRODUKTY

Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze odkaz a následné přesměrování na automatický objednávkový systém společnosti Redbit s.r.o. (www.simpleshop.cz), kliknutím na tlačítko „Koupit“ a následně odesláním vyplněného objednávkového formuláře tlačítkem „Dokončit nákup“. 

Odesláním objednávky Kupující potvrzuje souhlas se stanovenou kupní cenou. 

Kupující je povinen seznámit se dostatečným způsobem s těmito VOP před samotným objednáním produktů.

Objednávka musí obsahovat všechny vyžadované povinné údaje, jinak má objednávka vady a Prodávající je oprávněna ji odmítnout. 

Kupující je povinen v objednávce uvádět správně a pravdivě všechny údaje. 

Popis produktů: Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru a Prodávající není povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 

Objednání produktů: Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplní povinné údaje e-mail, jméno, příjmení, dobrovolně může uvést adresu a zvolí způsob úhrady.

Před odesláním objednávky je Kupující povinen si údaje vložené do objednávkového formuláře zkontrolovat, přičemž je oprávněn je změnit/opravit. Objednávku Kupující odešle kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“. 

O obdržení objednávky bude Prodávající informovat Kupujícího e-mailem zaslaným na elektronickou adresu Kupujícího, kterou zadal v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku Prodávající přijímá, bude Kupujícímu toto potvrzení zasláno v následném e-mailu.  Do okamžiku, než je Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné objednávku zrušit prostřednictvím e-mailu. 

Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. 

V případě pochybností je Prodávající oprávněna Kupujícího kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále Prodávající nezabývá. 

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka Kupujícího, její akceptace ze strany Prodávajícího a tyto VOP.

 • SLUŽBY

Konzultace

Tuto službu Kupující objedná zde: https://hanabednarikova.cz/sluzby/konzultace/. Kupující se s Prodávající dohodne na konzultaci či si zarezervuje termín konzultace prostřednictvím kalendáře umístěného v rámci webového rozhraní. Konzultace probíhá osobně nebo prostřednictvím technologií umožňujících komunikaci na dálku. 

Jak si jednoduše poskládat svůj talíř a celodenní jídelníček bez počítání kalorií konceptu Fit Woman

Prostřednictvím webové stránky www.hanabednarikova.cz je možno přihlásit se do uvedeného programu. Obsah programu je popsán zde: https://hanabednarikova.cz/sluzby/jak-si-jednoduse-poskladat-svuj-talir-a-celodenni-jidelnicek-bez-pocitani-kalorii/. K poskytnutí služeb dojde po uhrazení faktury.

Objednání: Pro objednání služby přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplní povinné údaje e-mail, jméno, příjmení, dobrovolně může uvést adresu a zvolí způsob úhrady. Před odesláním objednávky je Kupující povinen si údaje vložené do objednávkového formuláře zkontrolovat, přičemž je oprávněn je změnit/opravit. Objednávku Kupující odešle kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. V případě pochybností je Prodávající oprávněna Kupujícího kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále Prodávající nezabývá. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka Kupujícího, její akceptace ze strany Prodávajícího a tyto VOP.

Individuální intenzivní transformační spolupráce „Za měsíc svou svou Fit Woman“

Kupující v první fázi kontaktuje Prodávající, kdy vyjádří svůj zájem o danou službu. Poté, co se strany dohodnou na rozsahu služby, vykalkuluje Prodávající cenu, kterou sdělí písemně Kupujícímu. Kupující cenu potvrdí prostřednictvím e-mailu. Následně Prodávající vystaví fakturu znějící na sjednanou částku. Po uhrazení faktury dojde k poskytnutí služeb. 

Přednášky a kurzy

Přednášky a kurzy jsou poskytovány na základě individuální dohody s Kupujícím. Kupující kontaktuje Prodávající, aby sdělil svou poptávku, Prodávající zpracuje nabídku obsahu a ceny, kterou Kupující odsouhlasí prostřednictvím e-mailu. Následně Prodávající vystaví fakturu znějící na sjednanou částku. Po uhrazení faktury dojde k poskytnutí služeb. 

Společná ustanovení pro služby

Učiněním objednávky Kupující potvrzuje souhlas se stanovenou kupní cenou. 

Kupující je povinen seznámit se dostatečným způsobem s těmito VOP před samotným objednáním služeb.

Objednávka musí obsahovat všechny Prodávající vyžadované údaje, jinak má objednávka vady a Prodávající je oprávněna ji odmítnout. 

Kupující je povinen v objednávce uvádět správně a pravdivě všechny údaje. 

Popis služeb: Na webovém rozhraní www.hanabednarikova.cz je uveden podrobný popis nabízených služeb včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést, jakým způsobem a v jakém formátu jsou poskytovány. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru a Prodávající není povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 

Prodávající potvrdí objednávku Kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Do okamžiku, než je Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné objednávku zrušit prostřednictvím e-mailu. 

Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. 

V případě pochybností je Prodávající oprávněn Kupujícího kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále Prodávající nezabývá. 

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka Kupujícího, její akceptace ze strany Prodávajícího a tyto VOP.

IV. Uzavírání smluv distančním způsobem

Veškerá prezentace produktů a služeb umístěná na internetových stránkách Prodávající je informativního charakteru a Prodávající není v případě objednávky učiněné Kupujícím povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů či služeb. Prezentace produktů a služeb na internetových stránkách Prodávající není nabídkou k uzavření smlouvy, tou je až objednávka Kupujícího doručená Prodávající. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající potvrdí obdržení objednávky Kupujícímu neprodleně (nejpozději následující pracovní den) po jejím doručení, a to na Kupujícím zadaný e-mail, jinak se má za to, že objednávku Prodávající nepřijala. 

V případě uzavírání smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku vzniká smluvní vztah mezi Prodávající a Kupujícím doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávající zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na e-mail Kupujícího zadaný v objednávce. 

Potvrdí-li Prodávající objednávku e-mailem a přijme-li ji, avšak s výhradami či připomínkami, popř. 
s doplňujícími podmínkami, jedná se o nový návrh kupní smlouvy a tato může být realizována ze strany Prodávající pouze v případě, že Kupující tento nový návrh bez výhrad akceptuje.

Pokud se e-mail potvrzující objednávku Kupujícího vrátí zpět Prodávající jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení e-mailové adresy Kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb), bude se Prodávající pokoušet opakovaně odeslat e-mail potvrzující objednávku Kupujícímu. V případě, že se nepodaří Kupujícího kontaktovat e-mailem do pěti pracovních dnů ode dne doručení objednávky Kupujícího Prodávajícímu, považuje se objednávka Kupujícího za zrušenou.

Prodávající uvádí tato sdělení před uzavřením smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku se spotřebitelem:

 • Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby;
 • Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávající;
 • V případě smluv uzavíraných v rámci těchto obchodních podmínek se nejedná o smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
 • Ceny produktů jsou uvedeny na webových stránkách Prodávající a ceny služeb jsou uvedeny v cenové nabídce vyhotovené Prodávající. Ceny jsou uváděny bez DPH, jelikož Prodávající není plátcem DPH, a dále včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Případné náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy (ve většině případů se neuplatní, když produkty a služby jsou poskytovány on-line či osobně);
 • Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva jsou upraveny v čl. VIII. těchto VOP;
 • Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího;
 • Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy hanka@hanabednarikova.cz, případně se Kupující může se svou stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru;
 • Orgánem příslušným pro vyřizování mimosoudních stížností spotřebitelů je Česká obchodní inspekce. 

V. Cena produktů/služeb a platba

A. PRODUKTY

Cena produktů: Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „Dokončit nákup“) je proto již konečnou cenou.

Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak Prodávající není povinna Kupujícímu za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího i k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany Prodávající, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi stranami k jiné výslovné dohodě. 

Není-li mezi Prodávající a Kupujícím výslovně ujednáno jinak, je Prodávající povinna produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

Způsob platby: Cenu za produkty dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávající následujícími způsoby:

 1. bezhotovostně převodem na účet Prodávající č. 1195308025/3030, vedený u společnosti Air Bank a.s. (dále jen „účet Prodávající“);

Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Kupní cena se hradí v korunách českých.

Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávající.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě – ve faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na účet Prodávající.

O přijetí platby bude Prodávající Kupujícího informovat e-mailem do 3 pracovních dnů od přijetí platby. Taktéž Kupujícímu bude zaslán e-mail s důležitými informacemi o možnosti stáhnutí e-booků, případně informacemi ke konání semináře či workshopu. 

Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

E-booky ani On-line kurzy není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 • SLUŽBY

Cena služeb: Cena konkrétní služby je uvedena přímo na webových stránkách Prodávající nebo je Prodávající vykalkulována a sdělena Kupujícímu prostřednictvím e-mailu poté, kdy si strany odsouhlasí rozsah a formu poskytovaných služeb. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena/po dobu 5 dnů ode dne odeslání vykalkulované ceny na e-mail Kupujícího.  Pokud je na webové stránce uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru služeb nevznikají ve většině případů žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. 

Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u služby na webových stránkách Prodávající v okamžiku odeslání objednávky/cena uvedená v e-mailu zaslaném ze strany Prodávající Kupujícímu. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak Prodávající není povinna Kupujícímu za takovou zjevně chybnou cenu službu dodat. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího i k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany Prodávající, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi stranami k jiné výslovné dohodě. 

Není-li mezi Prodávající a Kupujícím výslovně ujednáno jinak, je Prodávající povinna služby dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

Způsob platby: Cenu za služby dle Kupní smlouvy hradí Kupující Prodávající bezhotovostně převodem na účet Prodávající, a to na základě faktury, kterou Prodávající vystaví a zašle Kupujícímu e-mailem. Faktura obsahuje veškeré platební údaje.

Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Kupní cena se hradí v korunách českých.

Kupující je povinen uhradit kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávající.

Datum splatnosti kupní ceny je uvedené ve faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na účet Prodávající.

O přijetí platby bude Prodávající Kupujícího informovat e-mailem do 3 pracovních dnů od přijetí platby. 

Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

Služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

VI. Dodací podmínky

Způsob dodání 

Digitální obsah E-booku bude Kupujícímu dodán po úplném zaplacení kupní ceny, a to ve formátu .doc, pdf nebo v jiném obdobném formátu na e-mail Kupujícího jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

Při koupi On-line kurzu budou Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zaslány instrukce, jak je možno se ke kurzu připojit, včetně informace, prostřednictvím jakého webového nástroje či aplikace bude kurz probíhat. 

Při koupi služeb budou tyto dodány po uhrazení kupní ceny v termínu a způsobem sjednaným s Kupujícím. 

Pokud Kupující zakoupí E-book nebo službu s možností přístupu do členské skupiny na sociálních sítích (např. na Facebooku), je Kupující povinen o toto členství požádat a použít e-mail, prostřednictvím kterého daný produkt zakoupil. Prodávající si vyhrazuje právo na odebrání člena ze skupiny bez jakékoliv náhrady, a to zejména v případě porušení pravidel skupiny, které jsou uvedeny přímo v informacích o příslušné skupině. 

Dodací lhůta 

E-book a On-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude na účet Prodávající připsána kupní cena v plné výši. V případě, že se jedná o organizovaný kurz s pevně daným termínem zahájení (bude vždy uvedeno v informacích o příslušném kurzu), bude tento dodán až v tomto stanoveném termínu; ustanovení věty první se tak neužije. 

Služba bude dodána v termínu sjednaném s Kupujícím, vždy však ale až poté, kdy bude na účet Prodávající připsána kupní cena v plné výši.

Po dodání produktu/služby je Kupující povinen zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, neprodleně kontaktuje Prodávající. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. IX těchto VOP.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. (podrobnosti obsahuje čl. VII. VOP).

VII. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv.

Digitální obsah zasílá Prodávající Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího, a to jako přílohu e-mailu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K účasti v On-line kurzu je Kupující povinen stáhnout si aplikaci (je-li vyžadováno), prostřednictvím které bude kurz probíhat. Kupující bude o webové stránce či aplikaci, na které bude kurz probíhat, informován nejpozději 1 den před konáním zakoupeného On-line kurzu. Obsah on-line kurzu Kupující přehraje s pomocí internetového prohlížeče nebo aplikace podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, aby byl Kupující připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware Kupujícího umožňoval zvukový výstup. 

Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího. Může nastat, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu Prodávající dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. E-book slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností Prodávající. Jedná se o návody a doporučení a záleží na schopnostech a dalších okolnostech Kupujícího, jakých výsledků s jejich pomocí dosáhne. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci a v žádném případě nenahrazují lékařská doporučení. Prodávající neodpovídá za případný neúspěch Kupujícího v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v E-booku.

Prodávající upozorňuje, že se v případě produktů nejedná o zdravotní služby. Pokud je v popise produktu uvedeno, že veškeré informace, doporučení a stanoviska obsažené v daném materiálu nenahrazují lékařskou diagnózu či lékařské služby, je Kupující povinen brát toto doporučení vážně. On-line kurz ani E-book není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. 

On-line kurzy jsou formou osobního rozvoje a růstu a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené absolvováním on-line kurzu, jsou vyloučeny. 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující spotřebitel má zpravidla právo od smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit bez udání důvodu ve 14denní lhůtě, přičemž tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, a pokud jde o:

 1. Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 Vzorový dokument odstoupení od smlouvy je zveřejněn na webových stránkách Prodávající. 

V případě uzavření Kupní smlouvy na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, nelze 14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy uplatnit, pokud digitální obsah nebo služba již byly Kupujícímu zpřístupněny/dodány.

Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění zakládajícího podstatné porušení smlouvy (článek IX. VOP). 

Prodávající je oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Kupujícího z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud ze strany Kupujícího nedojde k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 5 dnů po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. 

V případě odstoupení od smlouvy je Prodávající oprávněna Kupujícímu okamžitě zrušit přístup i do přidružené skupiny na sociálních sítích, pokud byla takováto účast součástí nákupu produktu nebo služby.

Je-li Kupujícímu společně s produktem poskytnut dárek/bonus, je darovací smlouva mezi stranami uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího bez uvedení důvodu, pozbývá darovací smlouva účinnost a Kupující je povinen poskytnutý dárek/bonus nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny.

IX. Práva z vadného plnění, reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a je-li Kupujícím spotřebitel též § 2158 
až § 2174 občanského zákoníku.  

Prodávající odevzdá Kupujícímu produkt/službu v ujednaném množství, jakosti a provedení, tedy bez vad. 

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má produkt/služba při přechodu nebezpečí škody 
na Kupujícího, a to i tehdy, projeví-li se později.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím produktu/služby věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. 

Prodávající na svých webových stránkách zveřejní vzorový formulář pro uplatnění reklamace.

V případě vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad má Kupující právo požadovat výměnu produktu/služby za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit, jsou-li k tomuto dány zákonné předpoklady. 

V případě, že Kupující neodstoupí od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu/služby bez vad, je Kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Přiměřenou slevu z kupní ceny je Kupující oprávněn požadovat i v případě, kdy Prodávající není schopna dodat nový produkt bez vad, stejně tak i v případě, kdy Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo pokud by zjednání nápravy působilo Kupujícímu značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu/služby přichází v úvahu jako vada zejména nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu/služby.

Pokud Kupujícímu nebyl produkt (resp. u On-line kurzu informace o konání kurzu a platforma, na které bude kurz probíhat)/služba dodán/dodána v dodací/sjednané lhůtě, je Kupující povinen nejprve zkontrolovat složky „hromadná pošta“ nebo „spam“. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) Kupující nenalezne, uplatní reklamaci dle následujícího odstavce.

Reklamaci je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci je Kupující povinen uplatnit e-mailem na elektronickou adresu hanka@hanabednarikova.cz nebo zaslat písemně na adresu sídla Prodávající s podrobným popisem vad. Prodávající uvítá, pokud Kupující k reklamaci přiloží fakturu či jiný doklad o koupi a návrh řešení reklamace.

Prodávající reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud mezi stranami není ujednáno jinak. 

O uplatnění a vyřízení reklamace Prodávající poskytne písemné potvrzení, je-li Kupující spotřebitel.

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

Má-li Kupující k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či k činnosti Prodávající nějakou stížnost, je oprávněn tuto uplatnit na adrese sídla Prodávající nebo na elektronické adrese hanka@hanabednarikova.cz.

Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, přičemž kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující je oprávněn se na výše uvedené orgány obracet se svými stížnostmi. 

Pokud mezi Prodávající a Kupujícím spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.  

Spotřebitel je rovněž oprávněn využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prodávající není vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávající a Kupujícího ze smlouvy vyplývající. 
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní. 
 3. Prodávající je oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 
 4. Tyto VOP jsou účinné od 22.9.2020 a navazují na VOP účinné od 6.6.2020.

Dokumenty ke stažení pro Vás